Hội thảo "Áp dụng ISO 9001 tại các nước Châu Á"

Ngày 07/01/2011 vừa qua tại Hội trường lầu 3, Cơ quan đại diện Bộ Khoa học Công nghệ tại TP.HCM, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án TE/RAS/09/2003 "Đánh giá tác động của việc chứng nhận ISO 9001 tại các nước Châu Á" đã tổ chức Hội thảo "Áp dụng bộ tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 ở các nước đang phát triển Châu Á".

Mục đích của Hội thảo nhằm thông báo các kết quả thu thập được về tác động của việc chứng nhận ISO 9001 đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, doanh nghiệp đã được chứng nhận theo ISO 9001 thông qua việc điều tra các khách hàng của các tổ chức, doanh nghiệp.