Tài liệu hội thảo MTA 2017 ngày 6-7-2017

Báo cáo 1: Công nghệ IoT và Ứng dụng trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 / IoT Technologies and Applications in Industry Revolution 4.0 - Báo cáo viên: TS. Nguyễn Anh Tuấn – Dean of The Faculty of Computer Network & Communications, UIT/ VNUHCM

Báo cáo 2: Triển khai nhà máy thông minh trên nền tảng Cách mạng Công nghiệp 4.0 / Implementing Smart Factory of Industrie 4.0 - Báo cáo viên: Ông Lương Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty CP Hệ thống Việt - CEO VietSystem

Báo cáo 3: Ứng dụng thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Mạng lưới vạn vật kết nối (Internet of Things: IoT) vào Chuỗi cung ứng toàn cầu, chia sẻ lĩnh vực áp dụng Gia công cơ khí chính xác/ Apply Industrie 4.0 and IoT in Global Supply Chain, and Best Practice in Precision Engineering Company - Báo cáo viên: Ông Nguyễn Kim Trọng – Trưởng bộ phận Tích hợp và Phát triển phền mềm – Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục – CiCC