Tài liệu hội thảo An toàn thực phẩm trong bếp ăn công nghiệp 22-04-2015

Báo cáo 1: ISO 22000:2005 với bếp ăn thương mại – những điểm trọng yếu cần kiểm soát - Diễn giả: Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Lý, nguyên Phó Giám đốc QUACERT, chuyên gia năng suất chất lượng;

Báo cáo 2: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo yêu cầu của ISO 22005 - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn thương mại - Diễn giả: Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên gia đánh giá trưởng Chương trình chứng nhận ISO 22000, QUACERT;