Tài liệu hội thảo ProPak 2-4-2015

Báo cáo 1: Triển khai các chương trình tiên quyết trong sản xuất bao bì thực phẩm phù hợp với nguyên tắc của ISO/TS 22002-4:2013; Initiating prerequisite programmes in food packaging manufacturing using ISO/TS 22002-4:2013 approaches

Báo cáo 2: Thiết lập một hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm theo nguyên tắc và yêu cầu của ISO 22005 - Design and implementation of a traceability system in food chain using principles and approaches of ISO 22005;

Tài liệu tham khảo:

  1. ISO/TS 22002-4 :2013 – Chương trình tiên quyết cho ngành sản xuất bao bì thực phẩm
  2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
  3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  6. Các Bản tin LEAN6SIGMA từ số 1 đến số 50 (có thể liên hệ với Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó để mua hoặc tải từ: http://www.lean6sigma.vn