CLB LEAN6SIGMA

Điều lệ CLB In E-mail

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ LEAN SIX SIGMA

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên Câu lạc bộ

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ LEAN SIX SIGMA

- Tên viết bằng tiếng Anh: LEAN SIX SIGMA NETWORK

- Tên viết tắt: CLB và hoặc LSN

Điều 2. Tôn chỉ

Câu lạc bộ Lean 6 Sigma (Lean Six Sigma Network), sau đây gọi tắt là CLB, tập hợp những người ham thích nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng Lean, 6 Sigma, các phương pháp quản lý và các công cụ cải tiến hiện đại khác*, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.

(* bao gồm: Lean / 6 Sigma, Giải pháp Năng suất toàn diện TPS, Chuỗi cung ứng (Supply Chain), Quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management), Quản trị rủi ro (Risk Management), Kỹ năng lãnh đạo (Leadership Skills), Quản lý tri thức (Knowledge Management), Tư duy sáng tạo (TRIZ),v.v...)

Điều 3. Mục đích

1. Nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ, quảng bá, hướng dẫn, học hỏi, trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về Lean, 6 Sigma, các phương pháp quản lý và các công cụ cải tiến hiện đại khác giữa các thành viên của Câu lạc bộ.

2. Phổ biến kiến thức, vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác, triển khai ứng dụng Lean, 6 Sigma và các phương pháp quản lý và các công cụ cải tiến hiện đại khác nhằm nâng cao Năng suất, Chất lượng, Hiệu quả và Khả năng cạnh tranh.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ

Điều 4. Thành viên và Cơ cấu tổ chức

4.1 Thành viên:

CLB có các loại Thành viên:

- Thành viên cá nhân: là những người tự nguyện xin gia nhập, tôn trọng Quy chế CLB, được công nhận và được cấp Thẻ thành viên CLB.

- Thành viên tập thể: là tổ chức, doanh nghiệp đã, đang hoặc sẽ áp dụng Lean 6 Sigma và các công cụ liên tục cải tiến khác, tự nguyện tham gia, được công nhận và được cấp Thẻ thành viên CLB.

- Thành viên ân nghĩa: là những cá nhân hoặc tổ chức giúp đỡ CLB bằng tiền hoặc hiện vật, nhưng không nhất thiết là Thành viên thường xuyên của CLB, nhưng được CLB tôn vinh.

- Các cá nhân và tập thể muốn gia nhập CLB đăng ký tham gia theo mẫu của Câu lạc bộ; Chủ nhiệm CLB xem xét và cấp Thẻ Thành viên.

- Thành viên có quyền xin ra khỏi Câu lạc bộ. Quy trình gia nhập và ra khỏi CLB do Chủ nhiệm quy định;

4.2 Cơ cấu tổ chức

Câu lạc bộ được thành lập bởi các Tổ chức và Cá nhân, được bảo trợ bởi Công ty Cổ phần Đô Việt (DOVI Consult) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3), đặt dưới sự điều khiển của một Ban điều hành Câu lac bộ. Hoạt động của CLB tuân theo nguyên tắc đồng thuận (consensus). Những vấn đề chưa nhất trí thì sẽ được tiếp tục thảo luận trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Những vấn đề nhất thiết phải có kết luận thì tuân thủ quyết định của Chủ nhiệm CLB.

1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm:

Chủ nhiệm

Một số Phó Chủ nhiệm

Tổng Thư ký

2. Các chức danh Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Tổ chức thành lập CLB mời tham gia để điều hành CLB.

3. Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm là 5 năm. Khi hết nhiệm kỳ 5 năm, Tổ chức thành lập CLB sẽ giới thiệu và mời tham gia Ban Chủ nhiệm mới. Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm CLB có thể hoạt động tối đa 2 nhiệm kỳ liên tục. Sau khi nghỉ một nhiệm kỳ, nếu được tín nhiệm , có thể tái ứng cử chức danh Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm CLB.

4. Tổ chức thành lập CLB thỏa thuận với Chủ nhiệm CLB về việc tuyển dụng và miễn nhiệm các nhân viên theo yêu cầu và kết quả công tác và được thông báo đến Câu lạc bộ trong phiên họp toàn thể và/hoặc qua các kênh thông tin của CLB.

5. Chủ nhiệm, nếu xét thấy cần thiết, có thể lập các nhóm (Team) công tác chuyên môn cho từng Dự án hoặc Lĩnh vực và cử các Phụ trách tương ứng.

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban điều hành

1. Chủ nhiệm:

- Chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Câu lạc bộ;

- Chủ trì các buổi họp của Câu lạc bộ;

- Phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban điều hành.

2. Phó chủ nhiệm:

- Giúp Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm các mặt hoạt động của Câu lạc bộ;

- Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình;

- Thay mặt Chủ nhiệm khi được ủy quyền.

3. Tổng Thư ký:

- Tham gia chuẩn bị và ghi chép biên bản các cuộc họp của CLB;

- Cùng với Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm theo dõi các mặt hoạt động của CLB;

- Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ nhiệm phân công..

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên

· Được ưu tiên cung cấp những thông tin mới về Lean, 6 Sigma và các phương pháp quản lý và các công cụ cải tiến hiện đại khác; được cung cấp Bản tin miễn phí;

· Được ưu đãi trong việc tham gia hoạt động do CLB tổ chức (miễn phí, giảm phí... theo từng loại hoạt động)

· Đề đạt ý kiến, ý tưởng đến Ban điều hành Câu lạc bộ. Tham gia các hoạt động quảng bá Lean 6 Sigma và các phương pháp quản lý và các công cụ cải tiến hiện đại khác;

· Luôn học hỏi để cập nhật thông tin ngành và đóng góp sức mình vào hoạt động của CLB và các doanh nghiệp;

· Đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, thường xuyên tuyên truyền mục đích và lợi ích của Câu lạc bộ, đóng góp tinh thần và vật chất theo khả năng để xây dựng Câu lạc bộ; quan tâm phát triển Thành viên viên mới.

· Chấp hành các Qui định của Câu lạc bộ; không làm gì ảnh hưởng xấu đến uy tín của CLB;

· Đóng phí gia nhập và niên liễm theo quy định của Ban Chủ nhiệm.

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 7. Sinh hoạt

· Lịch sinh hoạt và Chương trình cụ thể do Ban chủ nhiệm xây dựng và thông báo đến các Thành viên.

· Thành viên cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức.

· Định kỳ sinh hoạt mỗi tháng một đến hai lần. Địa điểm sinh hoạt được ấn định tại mỗi kỳ sinh hoạt. Những chương trình khác có thể được tổ chức theo từng hoạt động cụ thể.

· Kênh thông tin của CLB là ”Bản tin LEAN 6 SIGMA”, trang Web và các Link

Điều 8. Kinh phí hoạt động

· Hỗ trợ từ Tổ chức thành lập CLB;

· Tài trợ của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Câu lạc bộ;

· Đóng góp của các Thành viên theo quy đinh của Ban Chủ nhiệm;

· Các nguồn thu khác;

· Khuyến khích các Thành viên tập thể đăng cai và chịu chi phí sinh họat CLB.

Điều 9. Thu chi tài chính

Việc thu chi thực hiện theo phương thức báo sổ và do bộ phận Kế toán của Tổ chức thành lập CLB đảm nhận. Định kỳ, Ban Chủ nhiệm CLB định kỳ sẽ được thông báo về tình hình thu chi của CLB.

Các khoản chi gồm:

· Chi cho hoạt động hành chính và Văn phòng CLB;

· Chi phí cho in ấn, mua sắm trang thiết bị vật tư cần thiết;

· Chi phí sinh hoạt CLB;

· Các chi khác.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Điều lệ này có 3 Chương, 10 Điều, có thể được bổ sung và sửa đổi khi Tổ chức thành lập CLB và Ban Chủ nhiệm thấy cần thiết, và có hiêu lực khi Tổ chức thành lập CLB lập ký ban hành.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2008

 
< Trước   Tiếp >
You are here  :Trang chủ arrow Điều lệ CLB